Leden van het Netwerk

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten verzamelt individuen en organisaties die pesten willen voorkomen en aanpakken. Het verbindt partners van verschillende sectoren zoals het jeugdwerk  en het onderwijsveld. De partners van het netwerk zijn:

Awel - Cavaria - CEGO - CM - Gezinsbond -  GO! ouders - Hopon - ICES - Iedereen leest  - KIYO - KOOGO - Pax Christi  - Pimento - Preventiedienst Leuven - Provincie Limburg - Provincie Vlaams Brabant - Pulso - School zonder pesten - TenzTumult  - VCOV - VSK 

 

Awel

Awel is een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. Awel is er voor alle kinderen en jongeren die anoniem willen praten over alles wat hen bezighoudt. Awel is de aanzet tot een verhaal. Het is de aarzeling vooraleer je je hart uitstort. Kinderen en jongeren die ergens mee zitten, gebruiken dikwijls “Awel,..” als bevrijdende zucht om al hun twijfels en bezorgdheden op tafel te gooien. Awel roept een wereld aan gedachten op. En voor die Awel wil zij er zijn, naar die Awel wil ze luisteren en met die Awel wil ze meevoelen en meedenken.

Kinderen en jongeren kunnen Awel contacteren via:

Het secretariaat van Awel is te bereiken via: 

 

Çavaria

Çavaria is de koepelorganisatie voor verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven. Ze ondersteunt holebi- en transgenderverenigingen. En werkt projectmatig aan het sensibiliseren van de maatschappij en het onderwijs. Je kan er terecht voor informatie, advies, brochures, vorming en educatief materiaal.

 

CEGO

Het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (KULeuven) is de grondlegger van het ‘ervaringsgericht onderwijs’. Het centrum legt zich toe op het optimaliseren en krachtiger maken van leercontexten.  Welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid zijn dé belangrijkste hefbomen voor het versterken en verdiepen van het leerproces en helpen een gave emotionele ontwikkeling mogelijk maken. Het CEGO doet aan onderzoek en reikt vorming en advies aan voor alle onderwijsbetrokkenen. 

 

CM

Als gezondheidsfonds neemt CM diverse initiatieven die de Vlaamse bevolking ondersteunen om gezonder te leven. Van evenwichtige voeding, meer lichaamsbeweging, een gezondere slaap tot een sterkere mentale fitheid. Een gezonde levensstijl aanleren begint van jongs af aan. CM organiseert daarom tal van boeiende lezingen en workshops voor ouders in het teken van opvoedingsondersteuning en gezondheid. Leerkrachten vinden bij CM kant-en-klaar educatief materiaal rond allerlei gezondheidsthema’s, waaronder geestelijke gezondheid.

Scholen werken meer en meer aan welbevinden als onderdeel van gezondheidsbevordering op school. Streven naar meer welbevinden op school is sterk verweven met geestelijke gezondheid en past in een brede kijk op preventie. Met de educatieve pakketten ‘Vlieg erin!’ en ‘De gelukzoekers’ wil CM scholen ondersteunen in hun preventief gezondheidsbeleid waar ‘zich goed voelen’ deel van uitmaakt. Directie en leraren kunnen er bouwstenen vinden voor een positief klas- en schoolklimaat. Leraren en leerlingen vinden er concreet materiaal om op een waarderende manier de sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken.

 

Gezinsbond

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Zij verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.). Vanuit deze visie tracht de Gezinsbond bereikbaar te zijn voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare. Kinderen staan er op de eerste plaats. De Gezinsbond ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoesteen van onze samenleving.

 

GO! ouders

Dit is de ouderkoepel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het expertisecentrum rond ouderbetrokkenheid, erkend door de overheid. GO! ouders engageert zich ten volle voor de ouders binnen het GO!. Deze vzw is voor elke school en ouderwerking de partner bij uitstek om mee vorm te geven aan het lokale schoolbeleid. GO! ouders helpt graag mee het idee van een oudervereniging praktisch vorm te geven en biedt ook daarna ondersteuning. Een ouderwerking, vriendenkring of schoolraad staan wij bij met raad en daad. GO! ouders bouwt samen met de plaatselijke ouderwerking mee aan de school van de toekomst, vanuit het hoofdkwartier in Brussel net als ter plaatse.

 

Hopon

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil HOPON, dienst voor opvoedingsondersteuning, een baken zijn voor iedereen die bij het opgroeien van jonge kinderen (0 tot 12jaar) betrokken is. Ouders en professionele opvoeders kunnen per mail, telefonisch of d.m.v. een gesprek bij HOPON terecht met vragen of bezorgdheden omtrent opvoeding.

In samenwerking met scholen, kinderdagverblijven… organiseert HOPON boeiende oudercafés waar over grenzen van talen en culturen heen over opvoeding gesproken kan worden. Op onze informatieavonden worden diverse thema's als grenzen stellen, meertalig opvoeden en huiswerkbegeleiding in de schijnwerper geplaatst. Specifiek naar professionele opvoeders bieden we ondersteuning door o.a. gerichte observatie en advies. Tot slot stelt HOPON een uitgebreid aanbod aan brochures, boeken en werkpakketten over o.a. sociale vaardigheden, taalstimulatie, omgaan met emoties… ter beschikking.

 

ICES

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Het ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

ICES zet het thema pesten hoog op de agenda en neemt de sportsector mee in dat verhaal. In 2015 startte de campagne ‘Time Out tegen Pesten’ waar de sportsector gestimuleerd werd om initiatieven te nemen tegen pesten. ICES wil op lange termijn inzetten om een pestvrije sportomgeving na te streven.

 

Iedereen Leest

‘Meer leesplezier, meer lezers’, dat is het motto van Iedereen Leest. Iedereen Leest is overtuigd van het belang van lezen en wat boeken kunnen betekenen voor het welzijn van mensen. Verhalen kunnen het algemeen welbevinden en het empathisch vermogen van de lezers verhogen.

Iedereen Leest is de Vlaamse referentieorganisatie rond lezen en leesplezier en wil samen met partners bouwen aan een sterke en brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel. Ze coördineert  leesbevorderingsprogramma’s en -campagnes, zoals Boekstart, Voorleesweek, Jeugdboekenmaand, Kinder- en Jeugdjury en Boekenzoeker. De organisatie werkt in opdracht van de Vlaamse Overheid, met middelen van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 

KIYO

KIYO staat voor ‘Kids & Youth’. Alle kinds en youth. KIYO droomt van een wereld waarin alle kinderen gelijke kansen genieten, zichzelf ten volle kunnen ontpooien en de kans krijgen hun leven in eigen handen te nemen. Elk kind moet kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin ouders, gemeenschappen en overheden samen hun recht op voorziening, bescherming en participatie in de samenleving verwezelijken.

KIYO is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen. KIYO besteed aandacht aan kinderen die het minst in staat zijn zichzelf te beschermen en leert hen actief voor hun rechten op te komen via partnerschappen in het Zuiden en bewustmaking in het Noorden. Zo draagt KIYO bij tot verhoogde internationale solidariteit voor de verwezelijking van de rechten van het kind, volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

KOOGO

KOOGO kiest bewust voor ouders als ingangspoort om te werken aan de algemene verbetering van het onderwijs en opvoeding van kinderen en jongeren die schoollopen in het officieel gesubsidieerd onderwijs. KOOGO informeert, sensibiliseert, ondersteunt en adviseert ouders, ouderverenigingen en ouderraden in scholen en schoolraden. Dit rond alle mogelijke ouderaangelegenheden binnen de onderwijscontext. Daarbij wordt ingespeeld op de actualiteit en de specifieke noden van de ouders.

KOOGO ziet, in navolging van het internationaal verdrag van de rechten van het kind, ouders als eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kinderen. Om die taak ten volle op zich te kunnen nemen is het belangrijk dat ouders, ongeacht hun achtergrond, kunnen participeren in het schoolbeleid. Samen school maken, daar maken wij werk van! 

 

Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Vredesopvoeding behoort reeds lang tot onze kerntaken. Wij hebben een uitgebreid aanbod van educatief materiaal omtrent diverse thema’s (pesten, omgaan met conflicten, geweldloosheid, verdraagzaamheid, ...) en wij bieden aan scholen/internaten ook het project “peer mediation” (conflictbemiddeling) aan.

 

Pimento

Pimento is een informatie-, participatie- en vormingsorganisatie voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Deze splinternieuwe organisatie Zin ontstond uit de fusie van In Petto Jeugddienst, Jeugd en Seksualiteit en Zin-d'erin(g) en gaat op een positieve, ervaringsgerichte en participatieve manier aan de slag rond thema's die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn op scharniermomenten in hun leven. Hierbij is er bijzondere aandacht voor persoonlijke relaties en seksualiteit.

Wat doet Pimento? Ontwikkelen van informatieve publicaties en educatieve materialenvoor kinderen, jongeren en hun begeleiders, het ervaringsgericht vormen van jongeren en hun intermediairs, ontwikkelen van participatieprojecten én begeleiden met en door jongeren en peer support stimuleren en faciliteren.

 

Preventiedienst van de stad Leuven

De preventiedienst van de stad Leuven werkt aan het voorkomen van criminaliteit, overlast en onveiligheid. Thema's zijn : diefstal, inbraak, verkeersveiligheid, alcohol- en drugpreventie, sociale overlast en ook pesten. De preventiedienst speelt in op actuele thema’s in het kader van pesten en geweld, en informeert de Leuvense scholen met bv. infosessies of het uitlenen van educatief materiaal. Ze lanceerde een website over pesten om het probleem in de kijker te zetten met nuttige informatie. 

 

Provincie Limburg

De provincie Limburg is actief op tal van domeinen waar het over kinderen en jongeren gaat. Het themaproject ‘pesten op school’ startte 20 jaar geleden en groeide uit tot een geheel van provinciale projecten ‘Welbevinden op school’. Binnen dit themaproject is het de bedoeling scholen te stimuleren en te ondersteunen die werk willen maken van een goed preventiebeleid waarin men  zowel kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten en schoolbegeleiders betrekt. Hiervoor organiseert de provincie vorming en biedt heel wat educatief materiaal aan. 

 

Provincie Vlaams-Brabant

De dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant neemt, naast het inrichten van eigen onderwijs, initiatief op verschillende vlakken waaronder het welbevinden van kinderen en jongeren. De dienst onderwijs organiseert oa. studiedagen en geeft subsidies aan scholen en andere organisaties voor innovatieve projecten. In de provinciale educatieve collectie kunnen ook een tal van materialen gratis ontleent worden, oa. ook over pesten, welbevinden op school,…

 

Pulso   

Pulso heeft jarenlange en internationale ervaring in employee assistance programs en psychosociale begeleiding op de werkvloer, met een directe impact op bevlogenheid, veerkracht, reïntegratie, coöperatieve teams, productiviteit en innovatie, stress, burn-out, ongewenst gedrag, conflicten en absenteïsme.

De organisatie wilt welzijn in organisaties helpen verankeren, het referentiebedrijf op vlak van psychosociaal welzijn en veerkracht in organisaties zijn, een bruisende organisatie zijn, gezond en internationaal groeien.

 

School zonder pesten 

School Zonder Pesten’ biedt basisscholen preventie-initiatieven die zich voornamelijk naar de groep – en niet enkel naar de gepeste of de pester - richten. 

De voorstelling ‘Victor en zijn Goedgevoel Machine’ is het kernproject. Samen met Victor gaan de kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens.  Aansluitend bij deze educatieve voorstelling biedt School Zonder Pesten de scholen educatief materiaal aan: de Grote Groene Victormap, de Victor Handpop, het Goedgevoel boekje, de goedgevoel ballonnen, het Victor Handpop boekje, enz.  

 

Tenz

Het vormingscentrum Tenz ondersteunt iedereen die, zowel binnen als buiten de schoolpoort, samenwerkt met kinderen en jongeren door opleidingen, intervisie en coaching. Tenz biedt onder andere vormingen aan rond sociale vaardigheden, leerkrachtstijl en welbevinden. Aansluitend bij het thema pesten biedt Tenz vorming en advies aan rond de Finse KiVa-aanpak, de No Blame- of steungroepmethode, en (cyber)pesten.

 

 

TUMULT

Tumult is een jeugdorganisatie die wilt dat kinderen en jongeren op een vredevolle manier samenleven. Daarvoor creëert ze ontmoetingskansen voor jongeren van alle achtergronden op kampen, animatorcursussen en inleefreizen.

Tumult geeft vormingen aan jeugdwerkers over thema’s als pesten, straffen en belonen, spelen als preventie en vluchtelingen betrekken in je groep. De organisatie is ook de motor van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Ten slotte organiseert Tumult activiteiten voor jongeren om hen maatschappijkritisch naar de wereld te laten kijken. Tumult geeft zelf het goede voorbeeld met standpunten over thema’s waar ze veel over weet: vluchtelingen in de vrije tijd, pesten in het jeugdwerk en vredesopvoeding op een speelse manier.

 

VCOV

VCOV, de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, is de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen van het Vrij Onderwijs. De VCOV begeleidt en ondersteunt ouderverenigingen bij de ouderparticipatie op school. Ouders een krachtige stem geven is ons doel.  We coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant- en klare pakketten aan en ook deskundige begeleiding op maat.

 

 

VSK

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is de koepel van leerlingenraden en de officieel erkende spreekbuis van de scholieren in Vlaanderen. De vereniginge wil ervoor zorgen dat leerlingen betrokken worden in het onderwijs(beleid) opdat onderwijs wordt gerealiseerd dat jongeren goed vinden. Daartoe wil VSK als sterke, brede, representateive, professionele en participatieve vereniging leerlingen hun stem laten inbrengen in het onderwijsbeleid en leerlingen participatie stimuleren. 

 

 terug naar top pagina

  
les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012