KKtP vraagt actie - nieuwe cijfers UGent: '48% van Vlaamse jeugd slachtoffer van pesten'

PERSBERICHT

Nieuw onderzoek bij 1600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar onthult dat 48 procent slachtoffer zegt te zijn van (cyber)pesten; 18 procent geeft toe zelf iemand te hebben gepest.

Jongeren vragen aandacht voor de pestproblematiek en voor de psychologische impact en het leed van slachtoffers. Ze wensen dat er meer belang wordt gehecht aan preventie, sensibilisering en ondersteuning.

Mechelen, 13 juni 2018.

Een nieuwe studie over pesten en cyberpesten, gemaakt door masterstudenten Meertalige Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit Gent brengt de pestproblematiek bij de Vlaamse jeugd en de tekortkomingen inzake preventie en sensibilisering in kaart. Jongeren ervaren (cyber)pesten als een ingrijpend probleem. Schoolgaande jongeren uit het secundair onderwijs zijn vragende partij voor een preventief, meer doortastend en duurzaam antipestbeleid op school. Ze pleiten voor preventieve en informatieve campagnes op maat van de jeugd. Filmpjes op de sociale media die de impact tonen van (cyber)pesten op slachtoffers mogen daarbij niet ontbreken.

Het onderzoek wijst daarnaast op het pijnlijke gebrek aan continue sensibilisering van de jongeren en de grote nood aan gepaste hulp voor jongeren die met (cyber)pesten te maken krijgen. Het onderzoeksteam pleit voor een vaste structuur en een degelijke financiële ondersteuning voor méér preventie, sensibilisering op maat van de jeugd en ondersteuning voor bijstanders, ouders, leerlingenbegeleiders, leerkrachten, trainers en jeugdwerkers, zodat ook zij hun verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.

Het volledige persbericht kan hier  gedownload worden.

CALL FOR ACTION DOOR VLAAMS NETWERK KIES KLEUR TEGEN PESTEN

Dit onderzoek van de Universiteit Gent maakt duidelijk dat:

 • de cijfers voor pesten en cyberpesten bij jongeren aanzienlijk hoog liggen en dat heel veel jongeren er mee te maken krijgen;
 • jongeren zwaar aan het probleem tillen en willen dat de samenleving meer doet om pesten en cyberpesten te helpen voorkomen en af te stoppen; ze willen campagnes op hun maat en met oog voor wat slachtoffers meemaken; 
 • jongeren, als ze hieromtrent hulp zoeken, ze vooral gewonnen zijn voor een face-to-face contact; 
 • vrienden, nabije familie (ouders, broers en/of zussen) en leerlingenbegeleiders de top 3 van de meest wenselijke hulp- of steunfiguren blijven; 
 • jongeren aandringen op het versterken en verduurzamen van het anti(cyber)pestbeleid in scholen; 
 • jongeren ook met betrekking tot de campagnes zelf verantwoordelijkheid willen nemen.

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten grijpt deze standpunten en de onderzoeksresultaten aan om aan te dringen op een krachtdadiger en gedurfder beleid. De cijfers (en de pijn die er achter schuilt) kunnen en mogen niet lichtvaardig opzij worden geschoven. Ze doen het netwerk pleiten voor meer doortastende maatregelen en initiatieven én het structureel en transversaal versterken van haar werking.

In naam van haar partnerorganisaties en met het oog op het structureel terugdringen van de (cyber)pestcijfers, bepleit het netwerk de volgende vijf doelen:

 1. Elke school moet het voor elkaar krijgen om, zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind het stelt, aan al haar leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving aan te bieden: in een goede school hoort pesten niet thuis . Elke school moet de ambitie kunnen waarmaken om een beleid uit te werken dat de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleert en erop gericht is (cyber)pesten en elke andere vorm van kwetsend, grensoverschrijdend gedrag te helpen terugdringen. 
 2. Omdat scholen (zorgteams, clb-medewerkers, leerlingen en ouders), sportverenigingen en jongerenorganisaties een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en aanpakken van (cyber)pesten, is het van groot belang dat ze kunnen terugvallen op de ondersteuning van een ‘kenniscentrum grensoverschrijdend gedrag’: dit centrum zou de opdracht en de middelen moeten krijgen om aan onderzoek te doen, instrumenten uit te werken en ondersteuning te bieden aan elke doelgroep. Dit kenniscentrum ontsluit nieuwe inzichten, ontwikkelt tools en zorgt ervoor dat beleidsmakers (op alle beleidsniveaus) een inhoudelijk kompas in handen krijgen dat hen toelaat hun beleid permanent te optimaliseren. 
 3. Al wie met kinderen en jongeren aan de slag gaat (kinderopvang, onderwijs, sport, jeugdwerk, …) moet tijdens haar/zijn opleiding een voldoende sterke basis meekrijgen zodat zij/hij inzicht heeft in het wat, hoe en waarom van pestgedrag en de mogelijke gevolgen ervan op de rechtstreeks betrokkenen en hun directe omgeving (klas, gezin, …). Het komt erop aan hen inzicht en skills mee te geven die hen in staat stellen om goed met groepen om te gaan (verbindend communiceren, groepsdynamiek bespelen, …), pestgedrag (in alle varianten) te leren herkennen en er gepast op te reageren. De diverse opleidingen moeten dit luik integreren in hun basisopleiding
 4. Omdat de praktijk leert dat pestsituaties durven escaleren dringt het netwerk erop aan om een centraal crisismeldpunt te installeren waar kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, scholen, sportclubs en jeugdorganisaties terecht kunnen voor hulp en advies bij ernstige, acute problemen. 
 5. Volgehouden sensibilisatiecampagnes zijn nodig via de klassieke en de nieuwe media. Het is van essentieel belang om kinderen en jongeren hierbij actief te betrekken en - via positieve rolmodellen - op weg te zetten naar actief burgerschap en het respectvol omgaan met anderen. Het positief omarmen van diversiteit en het geweldloos hanteren van conflicten zijn subthema’s die extra aandacht verdienen.

Het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is ervan overtuigd dat de vijf hogergenoemde doelen zullen bijdragen tot het terugdringen van de pest- en cyberpestcijfers in Vlaanderen. Doen wat nodig is en beter inspelen op de vragen en noden van jongeren veronderstelt meer professionalisme bij leraren, jeugdleiders en trainers. Sensibilisatie op maat vraagt om nieuwe materialen, krachtige mediacampagnes en de inzet van aansprekende rolmodellen. Net omdat een diepgaand maatschappelijk probleem is en er transversaal moet worden gehandeld, is de (ook financiële) steun van en samenwerking met de Vlaamse overheid onontbeerlijk. Het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten legt de lat hoger en daagt iedereen uit om mee te doen.

Terug naar het overzicht

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012