Leden van het Netwerk

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten verzamelt individuen en organisaties die pesten willen voorkomen en aanpakken. Het verbindt partners van verschillende sectoren zoals het jeugdwerk  en het onderwijsveld. De partners van het netwerk zijn:

Awel - Cavaria - CM - Gezinsbond -  GO! ouders - ICES - Iedereen leest - KOOGO - NOM (Netwerk Onderwijs Mediation) - Pax Christi  - Pimento - Preventiedienst Leuven - Provincie Limburg - Provincie Vlaams Brabant - Pulso  - SensoaSchool zonder pesten - TenzTumult  - VCOV - VSK

Het Jeugd(net)werk tegen Pesten: AFYA - Awel - Chiro - EJV - FOS Open Scouting - Hannibal - Jeugd Rode Kruis - Kazou - KLJ - KSA - Mediaraven - Pimento - Scouts en Gidsen - Wel Jong, Niet hetero

 

Awel

Awel is een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. Awel is er voor alle kinderen en jongeren die anoniem willen praten over alles wat hen bezighoudt. Awel is de aanzet tot een verhaal. Het is de aarzeling vooraleer je je hart uitstort. Kinderen en jongeren die ergens mee zitten, gebruiken dikwijls “Awel,..” als bevrijdende zucht om al hun twijfels en bezorgdheden op tafel te gooien. Awel roept een wereld aan gedachten op. En voor die Awel wil zij er zijn, naar die Awel wil ze luisteren en met die Awel wil ze meevoelen en meedenken.

Kinderen en jongeren kunnen Awel contacteren via:

Het secretariaat van Awel is te bereiken via: 

 

Çavaria

Çavaria is de koepelorganisatie voor verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven. Ze ondersteunt holebi- en transgenderverenigingen. En werkt projectmatig aan het sensibiliseren van de maatschappij en het onderwijs. Je kan er terecht voor informatie, advies, brochures, vorming en educatief materiaal.

 

CM

Als gezondheidsfonds neemt CM diverse initiatieven die de Vlaamse bevolking ondersteunen om gezonder te leven. Van evenwichtige voeding, meer lichaamsbeweging, een gezondere slaap tot een sterkere mentale fitheid. Een gezonde levensstijl aanleren begint van jongs af aan. CM organiseert daarom tal van boeiende lezingen en workshops voor ouders in het teken van opvoedingsondersteuning en gezondheid. Leerkrachten vinden bij CM kant-en-klaar educatief materiaal rond allerlei gezondheidsthema’s, waaronder geestelijke gezondheid.

Scholen werken meer en meer aan welbevinden als onderdeel van gezondheidsbevordering op school. Streven naar meer welbevinden op school is sterk verweven met geestelijke gezondheid en past in een brede kijk op preventie. Met de educatieve pakketten ‘Vlieg erin!’ en ‘De gelukzoekers’ wil CM scholen ondersteunen in hun preventief gezondheidsbeleid waar ‘zich goed voelen’ deel van uitmaakt. Directie en leraren kunnen er bouwstenen vinden voor een positief klas- en schoolklimaat. Leraren en leerlingen vinden er concreet materiaal om op een waarderende manier de sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken.

 

Gezinsbond

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Zij verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.). Vanuit deze visie tracht de Gezinsbond bereikbaar te zijn voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare. Kinderen staan er op de eerste plaats. De Gezinsbond ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoesteen van onze samenleving.

 

GO! ouders

Dit is de ouderkoepel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het expertisecentrum rond ouderbetrokkenheid, erkend door de overheid. GO! ouders engageert zich ten volle voor de ouders binnen het GO!. Deze vzw is voor elke school en ouderwerking de partner bij uitstek om mee vorm te geven aan het lokale schoolbeleid. GO! ouders helpt graag mee het idee van een oudervereniging praktisch vorm te geven en biedt ook daarna ondersteuning. Een ouderwerking, vriendenkring of schoolraad staan wij bij met raad en daad. GO! ouders bouwt samen met de plaatselijke ouderwerking mee aan de school van de toekomst, vanuit het hoofdkwartier in Brussel net als ter plaatse.

 

ICES

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Het ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

ICES zet het thema pesten hoog op de agenda en neemt de sportsector mee in dat verhaal. In 2015 startte de campagne ‘Time Out tegen Pesten’ waar de sportsector gestimuleerd werd om initiatieven te nemen tegen pesten. ICES wil op lange termijn inzetten om een pestvrije sportomgeving na te streven.

 

Iedereen Leest

‘Meer leesplezier, meer lezers’, dat is het motto van Iedereen Leest. Iedereen Leest is overtuigd van het belang van lezen en wat boeken kunnen betekenen voor het welzijn van mensen. Verhalen kunnen het algemeen welbevinden en het empathisch vermogen van de lezers verhogen.

Iedereen Leest is de Vlaamse referentieorganisatie rond lezen en leesplezier en wil samen met partners bouwen aan een sterke en brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel. Ze coördineert  leesbevorderingsprogramma’s en -campagnes, zoals Boekstart, Voorleesweek, Jeugdboekenmaand, Kinder- en Jeugdjury en Boekenzoeker. De organisatie werkt in opdracht van de Vlaamse Overheid, met middelen van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 

KOOGO

KOOGO kiest bewust voor ouders als ingangspoort om te werken aan de algemene verbetering van het onderwijs en opvoeding van kinderen en jongeren die schoollopen in het officieel gesubsidieerd onderwijs. KOOGO informeert, sensibiliseert, ondersteunt en adviseert ouders, ouderverenigingen en ouderraden in scholen en schoolraden. Dit rond alle mogelijke ouderaangelegenheden binnen de onderwijscontext. Daarbij wordt ingespeeld op de actualiteit en de specifieke noden van de ouders.

KOOGO ziet, in navolging van het internationaal verdrag van de rechten van het kind, ouders als eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kinderen. Om die taak ten volle op zich te kunnen nemen is het belangrijk dat ouders, ongeacht hun achtergrond, kunnen participeren in het schoolbeleid. Samen school maken, daar maken wij werk van! 

 

NOM (Netwerk Onderwijs Mediation)

NOM is een onafhankelijk netwerk van erkende bemiddelaars en trainers dat jouw school op heel wat manieren bijstaat in het omgaan met conflicten. Peer mediation, bemiddeling en herstelgericht werken in het onderwijs in al haar facetten vormt hun voornaamste focus.

NOM biedt vormingen, bemiddelingen en trainingen peer mediation aan aan scholen zodat zij verder kunnen bouwen een klimaat dat iedereen betrekt en waar iedereen verantwoordelijkheid krijgt. Iedereen wordt uitgenodigd om samen een vangnet te vormen voor elkaar er dus voor te zorgen dat het riscio om geschaad te worden, beperkt blijft.

 

Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Vredesopvoeding behoort reeds lang tot onze kerntaken. Wij hebben een uitgebreid aanbod van educatief materiaal omtrent diverse thema’s (pesten, omgaan met conflicten, geweldloosheid, verdraagzaamheid, ...) en wij bieden aan scholen/internaten ook het project “peer mediation” (conflictbemiddeling) aan.

 

Pimento

Pimento versterkt iedereen die met groepen (jonge) mensen werkt rond de thema’s relaties en seksualiteit, weerbaarheid en pesten, teambuilding, identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie.

Onze vormingen, workshops en trajecten dompelen jouw team, je klas- of jeugdgroep onder in een wereld vol inspiratie, motivatie en zelfs confrontatie. Steeds op een participatieve manier, op jouw maat. En met onze informatieve publicaties en educatieve materialen maak je pittige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar.

 

Preventiedienst van de stad Leuven

De preventiedienst van de stad Leuven werkt aan het voorkomen van criminaliteit, overlast en onveiligheid. Thema's zijn : diefstal, inbraak, verkeersveiligheid, alcohol- en drugpreventie, sociale overlast en ook pesten. De preventiedienst speelt in op actuele thema’s in het kader van pesten en geweld, en informeert de Leuvense scholen met bv. infosessies of het uitlenen van educatief materiaal. Ze lanceerde een website over pesten om het probleem in de kijker te zetten met nuttige informatie. 

 

Provincie Limburg

De provincie Limburg is actief op tal van domeinen waar het over kinderen en jongeren gaat. Het themaproject ‘pesten op school’ startte 20 jaar geleden en groeide uit tot een geheel van provinciale projecten ‘Welbevinden op school’. Binnen dit themaproject is het de bedoeling scholen te stimuleren en te ondersteunen die werk willen maken van een goed preventiebeleid waarin men  zowel kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten en schoolbegeleiders betrekt. Hiervoor organiseert de provincie vorming en biedt heel wat educatief materiaal aan. 

 

Provincie Vlaams-Brabant

De dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant neemt, naast het inrichten van eigen onderwijs, initiatief op verschillende vlakken waaronder het welbevinden van kinderen en jongeren. De dienst onderwijs organiseert oa. studiedagen en geeft subsidies aan scholen en andere organisaties voor innovatieve projecten. In de provinciale educatieve collectie kunnen ook een tal van materialen gratis ontleent worden, oa. ook over pesten, welbevinden op school,…

 

Pulso   

Pulso heeft jarenlange en internationale ervaring in employee assistance programs en psychosociale begeleiding op de werkvloer, met een directe impact op bevlogenheid, veerkracht, reïntegratie, coöperatieve teams, productiviteit en innovatie, stress, burn-out, ongewenst gedrag, conflicten en absenteïsme.

De organisatie wilt welzijn in organisaties helpen verankeren, het referentiebedrijf op vlak van psychosociaal welzijn en veerkracht in organisaties zijn, een bruisende organisatie zijn, gezond en internationaal groeien.

 

Sensoa

Sensoa werkt aan het voorkomen van risico's op ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv.

Maar seksuele gezondheid betekent ook: er voor ijveren dat seks altijd vrij is van dwang, discriminatie en geweld én aandacht hebben voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Daarvoor hebben we een uitgebreid informatieaanbod voor iedereen - volwassenen, jongeren, homomannen, kwetsbare migranten en mensen met hiv - en inspireren we het onderwijs.

 

School zonder pesten 

School Zonder Pesten’ biedt basisscholen preventie-initiatieven die zich voornamelijk naar de groep – en niet enkel naar de gepeste of de pester - richten. 

De voorstelling ‘Victor en zijn Goedgevoel Machine’ is het kernproject. Samen met Victor gaan de kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens.  Aansluitend bij deze educatieve voorstelling biedt School Zonder Pesten de scholen educatief materiaal aan: de Grote Groene Victormap, de Victor Handpop, het Goedgevoel boekje, de goedgevoel ballonnen, het Victor Handpop boekje, enz.  

 

Tenz

Het vormingscentrum Tenz ondersteunt iedereen die, zowel binnen als buiten de schoolpoort, samenwerkt met kinderen en jongeren door opleidingen, intervisie en coaching. Tenz biedt onder andere vormingen aan rond sociale vaardigheden, leerkrachtstijl en welbevinden. Aansluitend bij het thema pesten biedt Tenz vorming en advies aan rond de Finse KiVa-aanpak, de No Blame- of steungroepmethode, en (cyber)pesten.

 

Tumult

Tumult is een jeugdorganisatie die wilt dat kinderen en jongeren op een vredevolle manier samenleven. Daarvoor creëert ze ontmoetingskansen voor jongeren van alle achtergronden op kampen, animatorcursussen en inleefreizen.

Tumult geeft vormingen aan jeugdwerkers over thema’s als pesten, straffen en belonen, spelen als preventie en vluchtelingen betrekken in je groep. De organisatie is ook de motor van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Ten slotte organiseert Tumult activiteiten voor jongeren om hen maatschappijkritisch naar de wereld te laten kijken. Tumult geeft zelf het goede voorbeeld met standpunten over thema’s waar ze veel over weet: vluchtelingen in de vrije tijd, pesten in het jeugdwerk en vredesopvoeding op een speelse manier.

 

VCOV

VCOV, de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, is de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen van het Vrij Onderwijs. De VCOV begeleidt en ondersteunt ouderverenigingen bij de ouderparticipatie op school. Ouders een krachtige stem geven is ons doel.  We coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant- en klare pakketten aan en ook deskundige begeleiding op maat.

 

VSK

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is de koepel van leerlingenraden en de officieel erkende spreekbuis van de scholieren in Vlaanderen. De vereniginge wil ervoor zorgen dat leerlingen betrokken worden in het onderwijs(beleid) opdat onderwijs wordt gerealiseerd dat jongeren goed vinden. Daartoe wil VSK als sterke, brede, representateive, professionele en participatieve vereniging leerlingen hun stem laten inbrengen in het onderwijsbeleid en leerlingen participatie stimuleren. 

 

 terug naar begin pagina

  
les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012