Missie

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die expertise hebben met betrekking tot het pestthema en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen.

Deel uitmaken van dit netwerk veronderstelt de bereidheid om collegiaal samen te werken, open te staan voor de andere partners en transparant te communiceren omtrent eigen acties en initiatieven.

Het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ stelt zich tot doel het pestprobleem bij kinderen en jongeren te helpen voorkomen en terugdringen. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten richt hierbij haar aandacht naar verschillende levensdomeinen (onderwijs, jeugdwerking, cultuur, welzijn, sport, … ) en gaat hiervoor strategische bondgenootschappen (o.a. met partners als Klasse, Ketnet, …).

Uitgaande van een preventiebenadering die steunt op de preventiepiramide (J. Deklerck) wil het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten initiatieven (helpen) ontwikkelen en tot stand laten komen om dit doel te realiseren. Wat betekent dat het zowel kan gaan om initiatieven die bijdragen tot leefklimaatbevordering, algemene preventie, specifieke preventie als om acties of maatregelen waarbij de directe probleemaanpak (na de feiten) voorop staat.

Meer concreet zet het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten in op:

 • het bespreekbaar maken/houden van het pestthema
 • het aanmoedigen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
 • informatiebundeling en –overdracht (wetenschappelijke kennis, goede praktijkvoorbeelden, succesvolle preventieve of  interventie-initiatieven, tussentijdse rapportering over thema-gebonden ontwikkelingen in de Vlaamse en internationale context, …)
 • sensibilisering (doelgroepgericht, brede samenleving, …)
 • het formuleren van beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus (scholen, schoolomgeving, gemeente of stad, provincie, Vlaanderen)
 • het ontwikkelen en verspreiden van campagne- en sensibilisatiemateriaal
 • het jaarlijks organiseren van de Vlaamse week tegen pesten
 • meewerken aan de jurering en uitreiking van de pesten-dat-kan-niet-prijs

Statuten

 • Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een netwerkorganisatie en heeft geen juridische structuur. Tumult vzw treedt op als rechtspersoon voor het beheer van het Netwerk.
 • Lidmaatschap veronderstelt dat men bovenstaande visie onderschrijft en loyaal naleeft. Actieve deelname aan de netwerk-werking is vereist. Dit houdt in dat men minstens de helft van de netwerkvergaderingen bijwoont en actief participeert aan initiatieven van het netwerk. Het netwerk beslist over de mogelijke beëindiging van het lidmaatschap indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarde.
 • Het netwerk promoot enkel eigen initiatieven en materialen en die van de partnerorganisaties voor zover ze de goedkeuring wegdragen van het netwerk.  
 • Vergadermomenten worden bepaald door het netwerkoverleg (= werkvergaderingen) ; het aantal werkvergaderingen ligt niet vast maar wordt in samenspraak bepaald en is afhankelijk van de initiatieven die door het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten worden ontwikkeld.
 • De voorzitter wordt gekozen door het netwerkoverleg voor een periode van twee jaar.  
 • Externe communicatie gebeurt via de website, de Facebook-pagina, persmededelingen en de jaarlijks terugkerende ‘Vlaamse Week tegen Pesten’.
 • De missietekst van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pestenwordt regelmatig en in samenspraak met de netwerkpartners besproken en zo nodig geactualiseerd of aangepast.
les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012